บุคลากร

 • นายอนุรักษ์ เรือนหล้า
  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
  • ฝ่ายบริหาร
   นายจีรวัฒน์ จันทวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
   • นางสาวนัฏฐา พันธุ์ชูเพ็ชร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
    • นางสาวสิริมา สีปัจฉิม คนงานทั่วไป
     • นางธัญญ์สุพร จันปภาพงศ์
   • นางสาวอรพี ศรีมณฑล เจ้าพนักงานธุรการ
    • นางเฉลิม รื่นรวย คนงานเกษตร
     • นายวรพัฒน์ ชาติไกรบัญชา พนักงานรักษาความปลอดภัย
  • ฝ่ายยุทธศาสตร์
   นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
  • ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม
   นายฉัตรชัย พรโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
   • นางสาวชนิสรา รอดไพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  • ฝ่ายวิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
   นายทรงยศ จันทสิงห์ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
   • นายณัฐธเดชน์ บำรุงผล นายช่างเครื่องยนต์
    • นายวันชัย ดีนิล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     • นายวุฒิชัย สุขสวัสดิ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
    • นายสันติชัย คงเนียม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     • ว่าง