ลิงค์หน่วยงาน

 

 

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย(เกษตรที่สูง)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน(เกษตรที่สูง)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา(เกษตรที่สูง)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตาก(เกษตรที่สูง)

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์