แนะนำศูนย์

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร มีภาระกิจและบทบาทหน้าที่ที่หลากหลายด้าน ในการให้บริการพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร องค์กร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีจุดเรียนรู้ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น

1. จุดเรียนรู้การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร

2. จุดเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อกล้วยไข่

3. การเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ(แมลงหางหนีบ)

4. การผลิตขยายชีวภัณฑ์(เชื้อราไตรโครเดอร์มา เชื้อราบิวเวอร์เรีย)

5. การวางระบบน้ำทางการเกษตร มะนาวในวงบ่อ

6. การปลูกพืชในโรงเรือน ผักไฮโดรโปนิกส์

7. แปลงรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น กล้วยไข่กำแพงเพชร

8. การให้บริการไถระเบิดดินดาน