ข่าวประชาสัมพันธ์

ขวดโซดาเปล่ามีค่า อย่าทิ้ง!!!…

เพิ่มเติม
ท่านที่มีขวดโซดาเปล่า สามารถนำมาแบ่งปันให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร (อยู่ตรงข้างตาชั่งเก่า) เพื่อนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สารชีวภัณฑ์(เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราไตรโครเดอร์มา) ส่งต่อสู่เกษตรกร สามารถนำมาให้ได้ทุกวัน ในวันเวลาราชการ ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-773647 Facebook : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

#########################

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Spoiler title
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่)
ลิงค์ประกาศ

#########################

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2566

Spoiler title
จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ชมพิธีเปิดยิ่งใหญ่ตระการตา วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ชมการประกวดหนูน้อยกล้วยไข่ วันที่ 14 ตุลาคม 2566 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสารทไทย และร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดผ้าป่าแถว วันที่ 15 ตุลาคม 2566 ชมการประกวดธิดากล้วยไข่ ตลอดงานทุกวัน ชมนิทรรศการสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้า Gi และของดีทั้ง 11 อำเภอ

#########################

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตร ในหัวข้อเรื่อง “ เทคโนโลยีการเพาะปลูกมันสำปะหลัง”

Spoiler title
วันที่ 14 กันยายน 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายฉัตรชัย พรโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตร ในหัวข้อเรื่อง “ เทคโนโลยีการเพาะปลูกมันสำปะหลัง” ตามโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองคล้า หมู่ 18 ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

#########################

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ของทุกปี

Spoiler title
วันที่ 11 กันยายน 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายจีรวัฒน์ จันทวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ของทุกปี ณ อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล หมู่ที่ 16 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

#########################

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจักรกลการเกษตร

Spoiler title
วันที่ 7 กันยายน 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีจักรกลการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดอบรมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

#########################

ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนระดับเขต ครั้งที่ 6

Spoiler title
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายจีรวัฒน์ จันทวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอรรพี ศรีมณฑล เจ้าพนักงานธุรการเข้าประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนระดับเขต ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

#########################

ร่วมสัมมนาการใช้เครื่องจักรกล

Spoiler title
นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พรอ้มเจ้าหน้าที่ ฯ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ปี 2566 ระหว่างวันที่  23 – 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรม จังหวัดชัยนาท

#########################

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “มาตรฐาน GAP

Spoiler title
 วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายฉัตรชัย พรโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การผลิตพืชเพื่อการขอการรับรองมาตรฐาน GAP” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

#########################

ร่วมงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรายรอยยิ้มให้ประชาชน

Spoiler title
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชน สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์พืชผัก ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ หมู่ 3 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

#########################

ติดตามตรวจสอบเครื่องจักรกลศูนย์บริการเตรียมดิน

Spoiler title
  นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมติดตามและตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลการเกษตรของศูนย์บริการเตรียมดิน ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2566 ณ สหกรณ์การเกษตรตลาดแค จำกัด ตำบลตลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกมันสำปะหลังบ่อถ้ำ ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขานุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

#########################

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2566

Spoiler title
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 11/2566 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามและร่วมวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

#########################

จัดงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

Spoiler title
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานสร้างเครือข่ายตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

#########################

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีทางเลือก Solar cell

Spoiler title
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตร ในหัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีทางเลือก Solar cell การใช้เครื่องจักรกลในการเกษตรและการให้น้ำมันสำปะหลังแบบน้ำหยด” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองบ่วงสามัคคี หมู่ 11 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

#########################

ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การติดตั้งโซล่าเซลล์ในแปลงเพาะปลูก”

Spoiler title
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสุธรรม คำกาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การติดตั้งและการใช้โซล่าเซลล์ร่วมกับการวางระบบน้ำในแปลงเพาะปลูกมันสำปะหลัง” ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 16 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

#########################

เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จ.นครสวรรค์

Spoiler title
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยออกหน่วยให้บริการความรู้วิชาการด้านการขยายพันธุ์พืช และระบบการให้น้ำทางการเกษตร

#########################

ร่วมสร้างฝายต้นน้ำลำธาร

Spoiler title
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายจีรวัฒน์ จันทวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างฝ่ายต้นลำธาร (Check Dam) ณ บริเวณหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.6ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

########################

เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จ.กำแพงเพชร

Spoiler title
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยออกหน่วยให้บริการความรู้วิชาการด้านการขยายพันธุ์พืช การปลูกผักไฮโดรบ๊อกซ์ สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

#########################

สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำพื้นที่แปลงใหญ่

Spoiler title
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จัดการฝึกอบรม โครงการ สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำพื้นที่แปลงใหญ่ หลักสูตรแทรคเตอร์เพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่   4 – 7 กรกฎาคม 2566 โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร บริษัท พ.แทรคเตอร์ กำแพงเพชร และไอเซกิ ในการร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับ การอบรม

#########################

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

Spoiler title
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ ถ่ายทอดความรู้ งานวิจัย การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2566 โดยมีบุคคลเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัด ณ ไม้ใหญ่รีสอร์ท อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

#########################

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การผลิตมะนาวปลอดภัย”

Spoiler title
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การผลิตมะนาวปลอดภัยและได้รับ การรับรองมาตรฐาน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคม สร้างตนเอง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

#########################

ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งชมอุทยานประวัติศาสตร์

Spoiler title
วันที่ 25 มิถุนายน 2566 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งชมอุทยานประวัติศาสตร์ “Road to Kamphaengphet” ส่งเสริมการออกกำลังกาย และยกระดับการแข่งขันการวิ่งในประเทศไทย นำเงินรายได้ช่วยเหลือบุคคลผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด

#########################

ร่วมงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรายรอยยิ้มให้ประชาชน

Spoiler title
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสุพจน์ จินต์สุภาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชน สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์พืชผัก ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

#########################

สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำพื้นที่แปลงใหญ่

Spoiler title
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จัดการฝึกอบรม โครงการ สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำพื้นที่แปลงใหญ่ หลักสูตรเน้นหนัก ระหว่างวันที่   13-16 มิถุนายน 2566 โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร บริษัทคูโบต้า และบริษัทยันม่า ในการร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

#########################

เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ

Spoiler title
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสุพจน์ จินต์สุภาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยออกหน่วยให้บริการความรู้วิชาการด้านการขยายพันธุ์พืช การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

#########################

ประชุมเชิงปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ

Spoiler title
วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพการส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ มีบุคคลเป้าหมายจำนวน 30ราย โดยมี นายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้วยป่าปกรีสอร์ท อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

#########################

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566

Spoiler title
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 8/2566 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามและร่วมวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

#########################

วิทยากร เรื่อง “การส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า”

Spoiler title
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสุธรรม คำกาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

#########################

ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ฯ

Spoiler title
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน–วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

#########################

เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ

Spoiler title
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยออกหน่วยให้บริการความรู้วิชาการด้านการขยายพันธุ์พืช การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

#########################

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ติดตาม

เพิ่มเติม
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายจีรวัฒน์ จันทวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

#########################

วันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ นำเกษตรกรกลุ่มอำเภอลานกระบือ และกลุ่มอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาดูงาน

เพิ่มเติม
การทำเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี จังหวัดลพบุรี และนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี

#########################

ร่วมงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรายรอยยิ้มให้ประชาชน 

เพิ่มเติม
วันที่ 19 เมษายน 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสุพจน์ จินต์สุภาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชน สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์พืชผัก ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดคงคาราม ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

#########################

ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรแฟร์จังหวัดนครสวรรค์

Spoiler title
นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ “ระบบน้ำทางการเกษตร” ในงานเกษตร & BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2566 ณ บริเวณกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3กรมการสัตว์ทหาร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ข้อความนี้ถูกเขียนใน FACEBOOK NEW คั่นหน้า ลิงก์ถาวร